اخبار

بخشنامه جدید در خصوص چگونگی امکان اخذ واحد بجای پایان نامه

بخشنامه شماره ۳۰/۶۲۹۳۲ مورخ ۹۶/۱۰/۱۰در خصوص چگونگی امکان اخذ واحد بجای پایان نامه

بخشنامه شماره ۳۰/۶۲۹۳۲ مورخ ۹۶/۱۰/۱۰ در خصوص چگونگی بررسی درخواست دانشجویان ورودی سال ۹۵ و پس از آن جهت اخذ واحد بجای پایان نامه ۱-دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۹۵ و پس از آن، چنانچه کلیه واحد های آموزشی دوره را با میانگین کل حداقل ۱۴ گذرانده و پایان نامه را اخذ نموده باشند و با اعلام دلایل موجه مبنی بر عدم امکان دفاع از پایان نامه خواستار اخذ واحد به جای پایان نامه باشند، در صورت تأئید استاد راهنما و مدیر محترم گروه مشمول بخشنامه مذکور خواهند شد. ۲-در ترم اخذ پایان نامه امکان درخواست حذف پایان نامه و اخذ درس به جای آن امکان پذبر نیست. ۳- تقاضای دانشجو پس از بررسی و تائید شورای تخصصی گروه به همراه کلیه مستندات، اعلام تاریخ تصویب پروپوزال و میزان پیشرفت پروژه جهت طرح موضوع در شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی واحد به حوزه معاونت آموزشی ارسال خواهد شود تا مراتب مورد بررسی قرار گیرد. ۴-در صورت تائید شورای آموزشی وتحصیلات تکمیلی واحد مراتب جهت تصمیم گیری به سازمان مرکزی ارسال می¬گردد. ۵- ارائه درس به جای پایان نامه منوط به موافقت سازمان مرکزی خواهد بود لذا تا قبل از وصول پاسخ از سازمان مرکزی امکان اجابت درخواست دانشجو میسر نمی باشد.

ادامه مطلب