اخبار

درخصوص حضور مستمر اساتید در امتحانات درس مربوطه از شروع تا پایان

قابل توجه اساتید محترم با توجه به بخشنامه شماره ۱۷۱۲۸/۳۰ مورخ ۱۷/۳/۹۵ سازمان مرکزی حضور مستمر اساتید در جلسه امتحانی هر درس الزامی است . ضمنا با توجه به تعطیلات تابستانی پیش رو ( از تاریخ ۳/۴/۹۶ لغایت ۱۶/۴/۹۶ ) به منظور جلوگیری از تاخیر در اعلام نمرات نیمسال دوم ۹۶-۹۵ ، دریافت پاسخنامه های امتحانی حداکثر تا تاریخ ۳۱/۳/۹۶ ضروری است.

ادامه مطلب

تعدادموارد مطرح شده در کمیسیون واحد از تاریخ ۹۶/۲/۲۰ الی ۹۶/۳/۱۷

۱-روز چهارشنبه مورخ۹۶/۲/۲۰ تعداد ۸۰درخواست دانشجوئی مطرح و تصمیم گیری شد. ۲-روزچهارشنبه مورخ ۹۶/۲/۲۷ تعداد ۸۴درخواست دانشجوئی مطرح و تصمیم گیری شد. ۳-روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۳/۳ تعداد ۴۹ درخواست دانشجوئی مطرح و تصمیم گیری شد. ۴-روزچهارشنبه مورخ ۹۶/۳/۱۰ تعداد ۴۸ درخواست دانشجوئی مطرح و تصمیم گیری شد. ۵- روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۳/۱۷ تعداد۲۲ درخواست دانشجوئی مطرح و تصمیم گیری شد.

ادامه مطلب

سنوات تحصیلی مجاز جهت ادامه تحصیل

دانشجویان مشمول در مقاطع مختلف علاوه بر سنوات تحصیلی مجاز به شرطی می توانند از سنوات ارفاقی بهره مند شوند که امکان فراغت از تحصیل طی مدت سنوات ارفاقی را داشته باشند

ادامه مطلب