آرشیو اخبار

قابل توجه کلیه دانشجویان ذکور مشمول ورودی ۹۰ و پس از آن

سنوات تحصیلی مجاز جهت ادامه تحصیل

دانشجویان مشمول در مقاطع مختلف علاوه بر سنوات تحصیلی مجاز به شرطی می توانند از سنوات ارفاقی بهره مند شوند که امکان فراغت از تحصیل طی مدت سنوات ارفاقی را داشته باشند

ادامه مطلب