رشته ها و سرفصل دروس دانشجویان غیرایرانی

رشته ها و سرفصل دروس رشته های دانشجویان غیرایرانی

 الطلاب العرب لجامعه آزاد الاسلامیه فرع طهران جنوب  1399

مجتمع دانشگاهی علوم انسانی  ولیعصر(عج)

مجتمع دانشگاهی علوم انسانی  ولیعصر(عج)  

 گروه زبان انگلیسی

فایل

مترجمی زبان انگلیسی - ارشد

مترجمی زبان انگلیسی- دکتری

زبان و ادبیات  انگلیسی- ارشد

زبان و ادبیات  انگلیسی- دکتری

زبان شناسی همگانی- ارشد

زبان شناسی همگانی -دکتری

آموزش زبان انگلیسی - ارشد

آموزش زبان انگلیسی- دکتری

 گروه حقوق

 

حقوق کارشناسی

حقوق- خصوصی- ارشد

حقوق- خصوصی- دکتری

حقوق-عمومی-ارشد

حقوق-عمومی-دکتری

حقوق-جزا و جرم شناسی-ارشد

حقوق-جزا و جرم شناسی- دکتری

حقوق-بین الملل- ارشد

فقه و حقوق اسلامی- ارشد

گروه مدیریت

 

مدیریت آموزشی- ارشد

مدیریت آموزشی-دکتری

مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین الملل- ارشد 

مدیریت بازرگانی - دکتری

مدیریت بازرگانی - مدیریت بازاریابی-  ارشد 

مدیریت بازرگانی - مدیریت بازاریابی-  دکتری

مدیریت بازرگانی - مدیریت استراتژیک-ارشد 

مدیریت بازرگانی - مدیریت استراتژیک- دکتری 

مدیریت دولتی- تصمیم گیری و خط مشی-دکتری

مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی-ارشد

مدیریت کسب و کار - بازاریابی-ارشد

مدیریت صنعتی- تولید عملیات- ارشد

جامعه شناسی- ارشد

گروه اقتصاد و حسابداری
 

 

حسابداری- ارشد

علوم اقتصادی- اقتصاد انرژی -ارشد

علوم اقتصادی- برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی-ارشد

علوم اقتصادی- اقتصاد اسلامی - ارشد 

علوم اقتصادی- اقتصاد بخش عمومی- دکتری

مدیریت مالی- ارشد

مدیریت مالی- دکتری

علوم و قرآن و حدیث-ارشد

علوم و قرآن و حدیث-دکتری

فلسفه و کلام اسلامی - ارشد 

روابط بین الملل - ارشد 

روابط بین الملل - دکتری

علوم سیاسی- ارشد

 گروه روانشناسی
 

 

روانشناسی

روانشناسی عمومی- کارشناسی ارشد 

روانشناسی- شخصیت - ارشد

روانشناسی- ورزش- ارشد

روانشناسی تربیتی - ارشد

گروه ادبیات فارسی

 

زبان و ادبیات عرب -ارشد

گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

مدیریت ورزشی 

مدیریت رسانه های ورزشی

مدیریت  ورزشی راهبردی

فیزیولوژی ورزشی

جامعه شناسی  ورزشی- ارشد

مجتمع دانشگاهی فنی و مهندسی  

گروه شهرسازی

 

جغرافیا 

برنامه ریزی جغرافیای مسکن -ارشد

برنامه ریزی جنغرافیا گردش گری-ارشد

گروه کامپیوتر

 

مهندس کامپیوتر نرم افزار - ارشد

مهندسی فناوری اطلاعات-ارشد

مهندسی کامپیوتر  معماری سیستم های کامپیوتری- ارشد

مهندسی کامپیوتر نرم افزار- دکتری

مهندسی کامپیوتر در شبکه های کامپیوتر-ارشد

هوش مصنوعی- ارشد

هوش مصنوعی- ادکتری

گروه زمین شناسی

 

علوم زمین-  زمین شناسی اقتصادی - ارشد 

گروه مواد - معدن و مکانیک

 

مهندسی مواد- ارشد

مهندسی معدن-ارشد

مهندس  مکانیک- کارشناسی

مهندسی مکانیک تبدیل انرژی -ارشد

مهندسی مکانیک گرایش ساخت تولید- ارشد

مهندسی مکانیک تبدیل انرزی - دکتری

مهندسی مکانیک طراحی کاربردی-ارشد

مهندسی سیستمهای انرژی- تکنولوژی انرژی

گروه برق - قدرت - الکترونیک - مخابرات

 

مهندسی برق  - الکترونیک قدرت - ارشد

مهندسی برق - سیستم های قدرت -ارشد

مهندسی برق -سیستم های قدرت -کارشناسی

مهندسی برق- قدرت- ارشد

مهندسی برق - کنترل -ارشد

مهندسی برق مخابرات - ارشد

مهندسی پزشکی- کارشناسی

مهندسی پزشکی -ارشد

مهندسی برق - میدان موج- دکتری

مهندسی برق - سامانه های برقی حمل و نقل

مهندسی برق مدارهای - مجتمع الکترونیکی

گروه عمران

مهندسی عمران کارشناسی

مهندسی عمران -راه ترابری

مهندسی عمران -سازه- ارشد

مهندسی عمران -حمل و نقل- ارشد

مهندسی عمران -مدیریت ساخت

مهندسی عمران -آب و سازه های هیدرولکی-ارشد 

مهندسی عمران

گروه مهندسی نفت

 

مهندسی نفت - کارشناسی

مهندسی نفت - حفاری- ارشد 

علوم پایه گروه ریاضی  - فیزیک- شیمی
 

 

ریاضی کاربردی- آنالیز عددی- ارشد

ریاضی کاربردی- ریاضی مالی- ارشد 

علوم کامپیوتر- محاسبات علمی- ارشد 

فیزیک ماده چگال - ارشد 

شیمی- شیمی آلی - ارشد 

شیمی- شیمی  تجزیه- ارشد 

شیمی- شمی معدنی- ارشد 

گروه مهندسی شیمی

 

مهندسی شیمی- شیمی محیط زیست- ارشد

دانشکده ه هنر و معماری

 

پژوهش هنر - ارشد

مهندسی معماری - کارشناسی

معماری -معماری داخلی- ارشد

دانشکده صنایع

 

مهندسی صنایع -مدیریت پروزه- ارشد