تقویم آموزشی نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹ رشته های غیرپزشکی و پزشکی

تقویم آموزشی نیمسال دوم99 برای دانشجویان ورودی 99 به بعد در سامانه آموزشیار