تکمیل پرونده فارغ التحصیلی

 

برابر بخشنامه شماره ۱۱۶۸۲۸/۳۴ مورخ ۱۰/‏۰۶/‏۱۳۸۴‬ لازم است دانشجویان گرامی در آخرین نیمسال تحصیل، از کامل بودن پرونده فارغ التحصیلی خود اطمینان حاصل نمایند تا پس از اعلام آخرین نمره قبولی از دروس مأخوذه در صدور مدرک فارغ التحصیلی آنها وقفه ای ایجاد نگردد. البته بدیهی است در صورت عدم ارائه فیش های بانکی ویا دانشنامه صدور مدارک فارغ التحصیلی به کارشناس رشته تحصیلی در دانشکده، امکان صدور مدرک فارغ التحصیلی فراهم نخواهد بود و از آنجا که هیچیک از مراحل صدور مدرک فارغ التحصیلی درقسمت ستاد، بصورت دستی و توسط فارغ التحصیل انجام پذیر نیست لذا تسریع در ارائه مدارک فارغ التحصیلی به کارشناسان دانشکده، موجب تسریع در صدور مدرک فارغ التحصیلی می شود

برهمین اساس کلیه دانشجویان در آخرین نیمسال تحصیل خود به کارشناس رشته مربوط در دانشکده مراجعه و نسبت به ارائه و تکمیل مدارک فارغ التحصیلی اقدام نمایندو در پایان تحصیل هم بلافاصله پس از اعلام وثبت آخرین نمره در کارنامه نهایی برای امور فارغ التحصیلی خود از طریق دانشکده اقدام نمایند.

کلیه فارغ التحصیلان پس از اطمینان ازتکمیل شدن پرونده فارغ التحصیلی خود، یک ماه بعد از تاریخ ارسال پرونده فارغ التحصیلی از دانشکده به ستاد؛ جهت دریافت گواهینامه موقت فارغ التحصیلی شخصاً وبا در دست داشتن کارت شناسایی معتبر به امور فارغ التحصیلان واحد واقع در طبقه هفتم ساختمان ایرانشهر مراجعه نمایند.