مدارک لازم جهت صدور المثنی

۱. سه نسخه آگهی مفقودی دانشنامه در روزنامه های کثیرالانتشار که به فاصله هر دوهفته یک بار مطابق متن پیوست فرم مفقودی چاپ شده باشد (ارائه اصل سه نسخه روزنامه به ستاد الزامی می باشد)

  • در صورت مفقودی گواهینامه موقت ۲ نوبت آگهی کافی می باشد.

۱. از فرم تعهد نامه در قسمت فرم ها پرینت تهیه و پس از تکمیل و به همراه آگهی روزنامه به کارشناس ستاد ارائه نمایند

۲. از فرم استشهاد محلی در قسمت فرم ها پرنت تهیه و پس از تکمیل و مهرامضاء توسط دفترخانه رسمی به ستاد تحویل نمایند

۳. واریز مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال معادل دویست هزار تومان برای بار اول و مبلغ  ۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال معادل هفتصد هزار تومان برای بار دوم به شماره حساب ۰۱۰۴۴۶۰۴۴۶۰۰۴ بانک ملی به حساب سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، ارائه اصل و تصویر فیش الزامی است

  • در صورت مفقودی گواهینامه موقت فیش واریز نگردد

۱. یک قطعه عکس ۴*۳ پرسنلی با زمینه سفید رنگ (برای خواهران با حجاب کامل)

  • در صورت مفقودی گواهینامه موقت ارائه عکس الزامی نمی باشد

توجه: رعایت سایر موارد اشاره شده جهت صدور المثنی دانشنامه الزامی می باشد