مراحل صدور ریزنمرات

 

دانش آموختگانی که نیاز به ریزنمرات تایید شده قابل ترجمه دارند با ارائه مدارک ذیل اقدام نمایند:

۱. یک برگ تصویر دانشنامه

۲. فیش بانکی به مبلغ ۵۰۰,۰۰۰ ریال (پنجاه هزار تومان) به شماره حساب ۰۱۰۴۴۶۰۴۴۶۰۰۴ به نام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

۳. تکمیل فرم درخواست

* صدور ریزنمرات فقط پس از صدور دانشنامه مقدور می باشد و جهت درخواست به ستاد طبقه ششم مراجعه