مبالغ فیش واریزی

۱. مقطع کاردانی پیوسته و ناپیوسته مبلغ ۵۰۰,۰۰۰ ریال (پنجاه هزار تومان)

۲. مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مبلغ ۵۰۰,۰۰۰ ریال (پنجاه  هزارتومان.

۳. مقطع کارشناسی ارشد مبلغ ۵۰۰,۰۰۰ ریال (پنجاه  هزار تومان)

۴. مقطع دکترای تخصصی مبلغ ۱,۵۰۰.۰۰۰ ریال (صد و پنجاه هزار تومان)


شماره حساب ۰۱۰۴۴۶۰۴۴۶۰۰۴ بانک ملی به حساب سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی