روندنمای رشته - چارت آموزشی

اطلاعیه مهم در خصوص اخذ دروس جبرانی دانشجویان دکتری

طبق بخشنامه شماره ۲۲۲۴۰/‏ ۳۰/‏ ص / ‏۹۷ مورخ ۲۳/‏۰۴/‏۹۷ سازمان مرکزی کلیه دانشجویان دوره دکتری می‌بایست در ترم اول ورود خود ۱۰ واحد درس جبرانی شامل ۴ واحد جبرانی مشترک الزامی و ۶ واحد از دروس تخصصی کارشناسی ارشد را با نظر مدیر گروه آموزشی بگذرانند

روندنماها