کارشناسی

دروس عمومی و معارف اسلامی کارشناسی ناپیوسته دانشجویان فنی و مهندسی‌


مهندسی برق - کنترل - کد ۱۱۴

کارشناسی معماری سیستم‌های کامپیوتری - سخت افزار- ورودی‌های ۹۴ به بعد - کد ۲۰۶

کارشناسی فناوری اطلاعات - کد ۱۱۷

مهندسی کامپیوتر - فنآوری اطلاعات -کد ۱۹۹

کارشناسی ناپیوسته نرم افزار - کد ۱۱۱ تا سال ۸۸

مهندسی کامپیوتر نرم افزار - کد ۱۱۲ تا سال ۹۴

مهندسی کامپیوتر - نرم افزار ورودی‌های ۹۴ به بعد - کد ۱۱۲

مهندسی کامپیوتر (بسته تخصصی نرم افزار -۲۵۵)

مهندسی کامپیوتر (بسته تخصصی معماری -۲۵۵)

کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی نرم افزار - کد ۱۱۳

کارشناسی ناپیوسته برق قدرت - کد ۱۲۸

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق - قدرت - کد ۱۰۶

کارشناسی ناپیوسته الکترونیک - کد ۱۲۷

کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی الکترونیک - کد ۱۲۹

کارشناسی برق-قدرت - کد ۱۲۵

مهندسی برق (بسته تخصصی قدرت ورودی ۹۲ به بعد) - کد ۱۷۲

کارشناسی مخابرات - کد ۱۲۴

مهندسی برق (بسته تخصصی مخابرات ورودی ۹۲ به بعد) - کد ۱۷۲

کارشناسی پیوسته - مهندسی برق - کنترل مخصوص ورودیهای قبل از ۹۳ - کد ۱۱۴

کارشناسی برق- الکترونیک ورودی‌های قبل از سال ۹۳- کد ۱۱۸

کارشناسی ناپیوسته برق قدرت - کد ۱۲۸

کارشناسی پیوسته-مهندسی برق - کد ۱۷۲

کارشناسی عمران (ورودی‌های سال ۹۰ و به بعد) - کد ۱۰۷

کارشناسی عمران - کد ۱۴۴

کارشناسی عمران نقشه برداری - کد ۱۴۷

کارشناسی مهندسی نقشه برداری- کد ۲۰۸

کارشناسی ناپیوسته عمران-عمران - کد ۱۴۰

کارشناسی ناپیوسته عمران - تکنولوژی عمران - کد ۱۰۴

کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرایی عمران - کد ۱۲۰

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نقشه برداری - کد ۱۳۴

کارشناسی مکانیک - کد ۱۰۸

کارشناسی مکانیک -حرارت سیالات - کد ۱۳۵

کارشناسی ناپیوسته مکانیک- طراحی جامدات - کد ۱۳۳

کارشناسی ناپیوسته مکانیک- حرارت سیالات - کد ۱۳۲

کارشناسی مهندسی پزشکی - بیوالکتریک - کد ۱۰۳ تا سال ۹۳

کارشناسی شیمی-نساجی علوم الیاف - کد ۱۵۱

کارشناسی مهندسی شیمی-طراحی فرآیندهای نفتی - کد ۳۴۴

کارشناسی مهندسی شیمی - کد ۱۵۴

کارشناسی رشته مهندسی شیمی- کد ۱۵۴ - ورودی ۹۴ به بعد

کارشناسی نفت- مهندسی حفاری و استخراج نفت (ورودی‌های ۹۰ و به بعد) - کد ۲۰۷

کارشناسی نفت- مهندسی حفاری و استخراج نفت (قبل ازسال ۹۰) - کد ۱۶۶

کارشناسی معدن- اکتشاف - کد ۱۶۵

کارشناسی معدن- استخراج - کد ۱۶۴

کارشناسی پیوسته معدن - استخراج ورودیهای ۹۴و به بعد - کد ۱۹۷

کارشناسی پیوسته مهندسی معدن - اکتشاف ورودیهای ۹۴ و به بعد - کد ۱۹۷