کارشناسی ارشد

مهندسی کامپیوتر نرم افزار - کد ۴۱۲

مهندسی کامپیوتر- معماری سیستم‌های کامپیوتری - کد ۱۹۴

مهندسی محیط زیست - کد‌ ۴۵۳- تا سال ۹۵

مهندسی سیستم‌های انرژی - کد‌ ۴۳۳

مهندسی سیستم‌های انرژی (ورودی ۹۶ به بعد) - کد‌ ۴۱۶

مهندسی عمران سازه - کد‌ ۴۳۹ - از ۹۵ به بعد

مهندسی عمران - مهندسی سازه- کد ۱۹۳ - از ۹۳ تا ۹۵

مهندسی عمران -سازه- کد ۴۳۹

مهندسی حمل و نقل - کد ۱۹۲

مهندسی عمران - سنجش از دور - کد‌ ۴۵۰

مهندسی عمران - ژئودزی - کد ۴۴۹

مهندسی عمران - نقشه برداری ژئودزی - کد ۶۲۱- ۹۶ به بعد

مهندسی عمران - سیستم اطلاعات جغرافیایی - کد ۴۴۶

مهندسی عمران - زلزله - کد ۴۳۷

مهندسی عمران - مهندسی زلزله - کد ۴۱۰

مهندسی عمران - مدیریت ساخت - کد ۴۴۵

مهندسی عمران-راه و ترابری - کد ۴۴۳

مهندسی عمران- سازه‌های هیدرولیکی - کد ۴۴۲

مهندسی مواد- شناسایی و انتخاب مواد مهندسی - کد ۴۰۱

مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر - کد ۴۸۱

مهندسی رنگ - صنایع رنگ - کد ۴۸۵

مهندسی طراحی شهری - کد ۴۹۶

مهندسی برنامه ریزی شهری - کد ۴۹۳

مهندسی برق الکترونیک - کد ۴۲۲

مهندسی برق کنترل - کد ۴۲۴

مهندسی برق قدرت - کد ۴۲۳

مهندسی برق مخابرات - کد ۴۲۱

مهندسی برق-سیستم‌های قدرت - کد ۶۰۹

مهندسی برق-سامانه‌های برقی حمل و نقل - کد ۶۰۲

مهندسی برق-برنامه ریز و مدیریت سیستم‌های... - کد ۶۰۱

مهندسی برق-سیستم‌های قدرت - کد ۴۰۰

مهندسی برق-سیستم‌های قدرت- کد ۴۰۰- ورودی ۹۵ به بعد

مهندسی برق- سیستم‌های الکترونیک دیجیتال - کد ۶۰۶

مهندسی برق الکترونیک (گرایش مدارهای...الکترونیک) - کد ۴۲۵

مهندسی برق - الکترونیک (گرایش افزار.. نانو الکترونیک) -کد ۶۰۵

مهندسی برق- مخابرات- امن و رمز نگاری - کد ۶۰۷

مهندسی برق مخابرات نوری - کد ۶۰۳

مهندسی برق مخابرات سیستم - کد ۶۳۰

مهندسی برق شبکه مخابراتی - کد ۶۰۸

مهندسی برق -مخابرات میدان و موج - کد ۶۰۴

مهندسی برق قدرت-الکترونیک قدرت و ماشین‌های... - کد ۴۲۰

مهندسی پزشکی - بیوالکتریک - کد ۴۳۵

مهندسی پزشکی - بیومواد - کد ۶۱۰

مهندسی پزشکی- بیومتریال - کد ۴۱۷- ورودی قبل از ۹۶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مهندسی شیمی- مهندسی فرآیند - کد ۴۵۲

مهندسی شیمی- ترمودینامیک - کد ۴۵۴

مهندسی شیمی - مهندسی پلیمر - کد ۴۵۷

‌‌‌‌‌‌مهندسی شیمی- ترموسینتیک و کاتالیست - کد ۴۷۶

مهندسی شیمی - محیط زیست - کد ۶۱۱

مهندسی شیمی- پدیده‌های انتقال - کد ۴۵۸

مهندسی شیمی نساجی علوم الیاف - کد ۴۸۳

مهندسی شیمی - طراحی فرآیند - کد ۶۱۲

مهندسی شیمی - پلیمر - کد ۴۷۰

مهندسی نفت- اکتشافات - کد ۴۶۶

مهندسی معدن - مهندسی اکتشاف معدن - کد ۴۰۳ - از ۹۲ به بعد

مهندسی معدن- استخراج معدن - کد ۴۰۴

مهندسی معدن استخراج - کد ۴۶۱ از ۹۶ به بعد

مهندسی معدن مکانیک سنگ -کد ۶۲۲

مهندسی مکاترونیک - کد ۴۹۲

مهندسی مکانیک تبدیل انرژی - کد ۴۳۲

مهندسی مکانیک طراحی کاربری - کد ۴۳۱

مهندسی مکانیک - ساخت و تولید شاخه تخصصی الکترومکانیک - کد ۴۶۹

مهندسی مکانیک - ساخت و تولید - طراحی کاربردی - شاخه تخصصی سیستم‌های تولید صنعتی - کد ۴۶۹

مهندسی مکانیک - شاخه تخصصی شکل دهی - کد ۴۶۹

مهندسی مکانیک سنگ -کد ۴۶۴-

مهندسی مکانیک -طراحی کاربردی -کد ۴۳۱

شیمی - شیمی آلی - کد ۱۵۵

علوم کامپیوتر گرایش سیستم‌های هوشمند - کد ۴۰۷- ورودی ۹۲ به بعد

مهندسی سیستم‌های انرژی - کد ۴۱۶

مهندسی مکاترونیک طراحی رباتهاوسیستمهای مکاترونیکی -کد ۱۷۹

مهندسی مکاترونیک ارتباطات جنبی انسان ماشین کامپیوتر - کد ۱۸۰

مهندسی شیمی صنایع غذایی-کد ۴۵۵

مهندسی سیستم‌های انرژی سیستم‌های انرژی -کد ۴۳۳

مهندسی پلیمر - نانو فناوری- کد ۴۷۸

مهندسی پلیمر - فراورش - کد ۴۷۹

مهندسی پلیمر - رنگ - کد ۶۱۳

جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری- کد ۷۰۴

جغرافیا و برنامه ریزی شهری - کد ۵۷۱