دکتری

‌‌‌‌‌‌‌مهندسی برق - مخابرات ورودیهای سال ۹۴ و به بعد- کد ۸۰۶

مهندسی برق - الکترونیک ورودی‌های سال ۹۴ و به بعد- کد ۸۲۵

مهندسی برق مخابرات سیستم - کد ۸۴۴

مهندسی برق - مخابرات میدان و موج - کد ۸۴۵

مهندسی برق - قدرت - کد ۸۰۴

مهندسی برق کنترل ورودی‌های سال ۹۴ و به بعد‌‌‌‌‌ - کد ۸۳۲

مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی - کد ۸۱۸

دکتری آموزشی پژوهشی مهندسی مکانیک تبدیل انرژی- کد ۸۱۵

کامپیوتر-هوش مصنوعی - کد ۸۲۲

کامپیوتر- سیستم‌های نرم افزاری - کد ۸۲۰

مهندسی عمران - مهندسی مدیریت منابع آب ورودی‌های سال ۹۴ و به بعد - کد ۸۲۹

مهندسی عمران- سازه - کد ۸۱۲

مهندسی عمران - ژئوتکنیک ورودی ۹۴ به بعد - کد ۸۲۷

مهندسی عمران- زلزله - کد ۸۰۹

مهندسی عمران زلزله (ورودی ۹۵) - کد ۸۳۰

مهندسی عمران- مدیریت ساخت - کد ۸۲۸

مهندسی شهرسازی - کد ۸۲۴

مهندسی سیستمهای انرژی -انرژی و محیط زیست - کد ۸۳۸

مهندسی سیستمهای انرژی سامانه های انرژی-انرژی و محیط زیست - کد ۸۳۷

مهندسی معدن - بسته تخصصی مکانیک سنگ - کد ۸۱۳

مهندسی شیمی- محیط زیست - کد ۸۳۶

مهندسی پلیمر (ورودی ۹۶ به بعد) - کد ۸۴۰

مهندسی پلیمر (ورودی ۹۵) - کد ۸۲۶

مهندسی پلیمر (ورودی قبل از ۹۵) -کد ۸۲۶

مهندسی معدن-اکتشاف مواد معدنی -کد ۸۴۱

مهندسی معدن- استخراج مواد معدنی - کد ۸۴۲

مهندسی معدن - کد ۸۱۳

ریاضی جبر ورودی ۹۴ به بعد - کد ۷۰۶

ریاضی تحقیق و عملیات ورودی - کد ۷۳۰

ریاضی کاربردی ورودی ۹۵ کد ۷۰۷

ریاضی آنالیز ورودی ۹۴ به بعد - کد ۷۰۶

ریاضی آنالیز عددی ورودی ۹۵ به بعد - کد ۷۱۳