جدول زمانبندی پذیرش حضوری و نهایی در دانشکده

آدرس دانشکده‌ها

برنامه زمانبندی ثبت نام ورودیهای جدید


  • پذیرفته شدگان محترم لازم است پس از تکمیل مراحل ۱ و ۲، برابر برنامه زمانبندی اعلام شده فوق و با در اختیار داشتن کلیه مدارک لازم، جهت تکمیل و تأیید ثبت نام به کارشناس پذیرش و ثبت نام در دانشکده مربوط مراجعه نمائید. در صورت عدم مراجعه در زمان ثبت نام حضوری، مراحل فوق ثبت نام قطعی محسوب نخواهد شد.
  • هیچیک از پذیرفته شدگان فاقد مدرک پیش دانشگاهی مجاز به ثبت نام، حتی بصورت مشروط نمی‌باشد. این افراد پس از اتمام دوره پیش دانشگاهی می‌توانند با مراجعه به دانشکده مربوط درخواست ثبت نام با تأخیر نمایند.
  • شروع به تحصیل پذیرفته شدگان اتباع خارجی منوط به اخذ مجوز از معاونت امور بین الملل و تأیید استانداری است و این افراد ملزم به تکمیل فرمهای مربوط به اتباع خارجی، در اداره پذیرش و ثبت نام در اداره کل آموزش ستاد می‌باشند.