برنامه زمانبندی مراجعه حضوری کارشناسی پیوسته و ناپیوسته نیمسال اول ۹۷ -۹۶

برنامه زمانبندی مراجعه حضوری تحویل مدارک و ثبت نام نهایی پذیرفته شدگان اینترنتی رشته های بدون آزمون و با آزمون مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته دانشکده های مختلف واحد تهران جنوب نیمسال اول ۹۷-۹۶


برنامه زمانبندی مراجعه حضوری بدون آزمون مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته دانشکده های مختلف واحد تهران جنوب نیمسال اول ۹۷-۹۶

دانشکده هنر و معماری

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دانشکده فنی و مهندسی و علوم پایه

دانشکده های تربیت بدنی - روانشناسی - ادبیات فارسی و زبان های خارجی - مدیریت و اقتصاد و حسابداری تهران جنوب

 

برنامه زمانبندی مراجعه حضوری با آزمون مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته دانشکدهای مختلف واحد تهران جنوب نیمسال اول ۹۷-۹۶

دانشکده های مختلف واحد