بخشنامه دوره تابستان ۹۶-۹۵ برای رشته های غیر پزشکی