نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۱ مورد.
عنواندانلود فایل
 
زمان دفاع دانشجویان دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد
شیوه نامه اجرایی آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ورودی ۹۵ و پس از آن
نرخ شهریه سال تحصیلی۹۷-۹۶برای رشته های غیرپزشکی و علوم پزشکی درکلیه مقاطع از کاردانی تا دکترای تخصصی
نرخ شهریه سال تحصیلی۹۷-۹۶برای رشته های غیرپزشکی و علوم پزشکی درکلیه مقاطع از کاردانی تا دکترای تخصصی
روش ارزیابی کیفی رساله های دکتری تخصصی
دستورالعمل محاسبه هزینه انصراف،کمک هزینه شهریه،وقفه تحصیلی...
دستورالعمل محاسبه هزینه انصراف،کمک هزینه شهریه،وقفه تحصیلی...
فرایند جدید انجام امور کنسولی دانشجویان غیر ایرانی
حضورمستمر هریک از استادان در جلسه امتحان مربوطه(تنظیم نشده)
آئین نامه دوره دکتری خدمات بهداشت درمانی
آئین نامه دوره دکترای پژوهشی مربوط به دانشجویان پژوهش محور خدمات بهداشت درمانی
بخشنامه دوره تابستان ۹۶-۹۵ برای رشته های غیر پزشکی
شیوه نامه تسهیلات آموزشی ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر رشته های غیر پزشکی
شیوه نامه تسهیلات آموزشی ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر رشته های غیر پزشکی
بخشنامه یکسان سازی درخصوص حداقل نمره قبولی و مشروط آزمون های زبان مورد تائید دانشگاه مربوط به دانشجویان دکتری
بخشنامه وقفه
بخشنامه مربوط به اخذ واحد به جای پایان نامه جهت دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی ۹۵و پس ازآن
بخشنامه وقفه
معافیت شهریه تمدید رساله دکتری تخصصی
۱ آئین نامه دوره دکترای تخصصی پژوهش محور (باآزمون و بدون آزمون)رشته های غیرپزشکی